Liikkeen­johdon konsultointi

- Adepti -

Liikkeenjohdon konsultointi

Viljo Wahlsten – EuroBunt konsultti (EBC)

Suomen PKT-säätiö toi Suomeen PK-yritysten liiketoiminnan kehittämisen eurooppalaisen lähestymistavan – Euro-BUN- konsultoinnin (Business Development Using New Technology).

Euro-BUNT-menetelmä on selkeä systematiikka yrityskonsultoinnin toteuttamisessa, joka sisältää seuraavat osa-alueet toimialaan ja yrityksen kokoon soveltaen:

 • Strategia-analyysi
 • Kokonaisvaltainen liiketoiminta-analyysi
 • Tunnuslukuanalyysi ja modifioidun Boston-matriisin käyttö
 • Tarkasteltavien asioiden ja ratkaisuvaihtoehtojen priorisointi
 • Strategia-analyysin keskeiset johtopäätökset
 • Analyysimenetelmät (konsultin työkalut)
 • Tavoitteiden ja laatutason määrittäminen
 • Toimiala-analyysi (kilpailutilanteen kartoitus)
 • Yrityksen sisäinen toiminto- ja prosessianalyysi
 • Tietovirta-analyysi
 • Materiaalivirta-analyysi
 • SWOT-analyysi
 • Vaihtoehtojen arviointi ja priorisointi
 • Strategioiden ja toimintasuunnitelmien määrittäminen
 • Henkilöstön osaamistason analyysi
 • Kriittisten menestystekijöiden ja niiden vaatimusten määrittely
 • Kustannus/hyöty-arviointi ja riskianalyysi
 • Analyysien ja määritysten tuloksen mukaan määritellään muutoksen johtaminen

Projektihallinta ja -johtaminen

Projektin määritelmä. Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten sitä varten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt resurssit ja panokset.

Kehitysprojekteissa pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin vaikutuksiin eikä ainoastaan lyhytaikaisiin vaikutuksiin. Kehitysprojektien sisällöksi muodostuukin siten usein jonkin olemassa olevan tai uuden toiminnan puitteiden parantaminen, mikä onnistuessaan johtaa toiminnan itsenäiseen kehitykseen projektin loputtua.

Liikkeenjohdon konsultoinnin analyysien tuloksena syntyy useimmiten idea projektista, jolla kehitystoimet saadaan toteutettua yrityksessä. Tästä syntyy yleensä kehitysprojekti, joka sisältää projektinhallintaa ja johtamista, jonka tavoitteena on toteuttaa onnistunut projekti, joka sisältää:

 • projektin suunnittelu
 • projektin toteutus
 • projektihenkilöstön ja organisaation motivointi
 • projektin toteutumisen seuranta.

Onnistunut projekti johtaa yleensä siihen, että yrityksessä projektityöstä muodostuu yrityksen toimintojen kehittämisen moottori.

Konsultoinnin laatujärjestelmä

PKT-säätiön kehittämä konsultin ja konsulttitoimiston laatujärjestelmä kuuluu osana konsultin sertifiointia. Suomen Yrittäjien Laadun portaat pk-yrityksille kuuluu työkalupakkiin.

Liiketoiminta ja johtaminen

Liikkeenjohdon konsultoinnissa johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen osa-alueet

 • Liikkeenjohdon rooli ja tehtävät
 • Yrittäjyys ja pienyrityksen johtaminen
 • Strategiat ja strateginen johtaminen yrityksessä
 • Liiketoimintastrategiat ja niiden lähtökohdat
 • Yritys ja organisaatio, uudistuva organisaatio
 • Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
 • Johtajuus
 • Henkilöstöresurssien johtaminen
 • Liikkeenjohtamisajattelu ja sen kehittäminen
 • Liikkeenjohtamisen eettiset ja moraaliset kysymykset

Lisätyökalu em. osa-alueiden toteuttamisessa BUNT-menetelmän ja johtamisen kehittämisen tukena

Käytän aputyökaluna tanskalaisen Claus Möllerin TMI-järjestelmän Heart Work (Sydäntyö) .menetelmää käyttäen Tunneäly-tekniikkaa henkilökohtaisen ja organisaation tehokkuuden parantamisessa. Claus Möller määrittelee, että yrityksen menestyminen riippuu sekä johdosta että työntekijöistä ja etenkin niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Kun tämä toimii, henkilöt sitoutuvat toimimaan tehokkaasti yrityksen kolmella menestysalueella eli tuottavuudessa, ihmissuhteissa ja laadussa. Tähän käytän hänen kehittämäänsä Employeeship-menetelmää.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää »

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Sivukartta