Yritys­saneeraus

- Adepti -

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus – työkalu yrityksen talouden tervehdyttämiseksi

Yrityssaneerausmenettelyn tarkoitus on tervehdyttää ylivelkaisen, mutta ei pysyvästi maksukyvyttömän yrityksen toiminta. Yrityssaneeraus voi olla vaihtoehto konkurssille jolloin turha konkurssi vältetään.

Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, joka on lainsäädännöllisesti ohjattu ja valvottu. Saneerauksen tärkeimpänä tavoitteena on yritystoiminnan tervehdyttäminen toimintaa tehostamalla ja muuttamalla sekä tarvittaessa velkoja leikkaamalla siten, että velkojat saavat enemmän rahaa kuin konkurssitilanteessa.

Yrityssaneeraus on oikea ratkaisu silloin, kun yritystoiminta on eri syistä ajautunut tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta yritys on saneerauksen avulla tervehdytettävissä. Yrityssaneerauksessa yrityksen on oltava kuitenkin jatkamiskelpoinen eli kannattava. Saneerauksen aikana yhtiön toimintaa järjestellään uudelleen ja keskitytään toiminnan tervehdyttämiseen.

Yrityssaneerauslain keskeisimpänä tarkoituksena on ensiksi selvittää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen jatkamiskelpoisuus sekä ohjata yritys saneeraukseen liittyvään ns. rauhoitustilaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi sekä tervehdyttäväksi saneerauksen avulla.

Yleensä saneerausohjelma monivuotinen prosessi. Sen loppumisen jälkeen ohjelman mukaiset velat on maksettu ja yrityksen velkapöytä on puhdas.

Milloin yritystoiminta on jatkamis- eli saneerauskelpoista?

Laissa on lueteltu edellytykset saneeraukseen pääsemiselle. Edellytyksenä mm. on, että velallinen on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Menettely voidaan aloittaa, jos ainakin kaksi päävelkojaa puoltaa velallisen tekemää hakemusta. Päävelkoja voi myös estää hakemuksen hyväksymisen. Myös velkoja voi tehdä hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimeen.

Neljä keskeistä edellytystä saneerauskelpoisuuteen ovat:

 • Saneerauksessa yrityksellä on edellytykset tervehtyä ja velallisen tilanne voidaan korjata kestävällä tavalla niin, että se voi jatkaa toimintaansa.
 • Saneerauksen aikana velallisen pitää pystyä suoriutumaan kaikista uusista veloista.
 • Taloudellinen edellytys saneeraukselle voidaan todentaa. Kassavirtalaskelma ja sen yhteydessä käyttökatteen kehittyminen pääasiallisesti edellytykset todentaa. Ja samalla voidaan selvittää voiko yritys päästä suunnitelman mukaisiin taloudellisiin tavoitteisiin ja tervehtyä taloudellisesti.
 • Saneeraus tulee velkojille edullisemmaksi kuin konkurssi.

Yrityksen jatkamis- ja saneerauskelpoisuutta arvioidaan saneerauksen yritykselle tarjoamia huojennuksia ja helpotuksia vasten. Eli voidaanko ongelmat korjata saneerauksen suomalla pitkällä velkojen rauhoituksella, perimistoimien lakkaamisella, perimiskulujen ja viivästyskorkojen poistamisella, velkojen määrän alentamisella sekä muilla saneeraushelpotuksilla? On huomattava, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys on ilman saneerausta useimmiten jatkamiskelvoton.

On itsestään selvää, että yrityksen jatkamis- ja tervehdytyskelpoisuuden arviointi edellyttää aina eri toimialojen, yritysmuotojen sekä yrityssaneerausprosessin syvällistä asiantuntemusta.

Saneerausohjelman vahvistaminen tai hylkääminen

Virallisen päätöksen saneerauksesta ja saneeraukseen hyväksymisestä tekee aina tuomioistuin. Tosiasiallisesti päätös nojautuu velkojien tahtoon ja äänestykseen saneerauksesta. Tuomioistuin määrää saneerauksen toteuttajaksi ja velkojien edunvalvojaksi selvittäjän tai valvojan.

Saneerausohjelman toteuttaminen

Kun saneerausohjelma on vahvistettu tuomioistuimessa, sen ehtoja ryhdytään noudattamaan. Velkoja leikataan ja tehdään toimenpiteitä sekä noudatetaan ehtoja ohjelman määrittelyn mukaisesti. Jos saneerausohjelmaa ei sen ehdoilta tai taloudellisesti noudateta, se yleensä raukeaa.

Kevennetty saneerausmenettely

Vaikeuksissa oleva yritys voi hakeutua ns. kevennettyyn saneerausmenettelyyn. Tätä saneerausmuotoa suositellaan erityisesti pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille, jolloin saneerauksen kokonaiskustannukset jäävät jopa puoleen tavanomaisen saneerausmenettelyn kustannuksista.

Nopeutettu saneerausmenettely

Tietyt edellytykset täyttävät ongelmayritykset voivat myös hakeutua nopeutettuun saneerausmenettelyyn. Tämä lyhentää merkittävästi saneerausprosessia. Siitä on hyötyä mm. tilaajavastuulain alaisille yrityksille tai yrityksille, jotka on verovelkojen vuoksi poistettu ennakkoperintärekisterimerkisteristä. Nopeutettua menettelyä voidaan hyödyntää myös toimialoilla, joissa yrityksen toiminnan kannalta välttämättömän raaka-aine- ja palvelusuoritusten saanti on voitava turvattava.

Yrityssaneerauksen ammattilainen

Olen apunasi saneeraukseen liittyvien varojen ja velkojen selvittelyssä ja kassavirta- ja muiden taloudellisten laskelmien laatimisessa. En tee varsinaista saneerauksen tuomioistuinselvityksiä ja hakemuksia, ohjaan ne asianajotoimistoille, joiden kanssa teen yhteistyötä. Olen kuitenkin asiakkaiden tukena näissä prosessin vaiheissa. Toimin myös saneerausohjelmien tuomioistuimen määräämänä toteuttajana eli selvittäjänä tai valvojana. Olen tehnyt näitä tehtäviä kymmenen vuotta yli 50 eri kokoiselle yritykselle.

Ollut toteuttamassa yrityssaneerauksia eri rooleissa vuodesta 2010 

 • selvittäjä, valvoja
 • esiselvitysten tekijä ja analysoija
 • saneeraussuunnitelman tekijä ja toteutuman analysoija
 • selvitysmiehen käyttämä liikkeenjohdon konsultti ja asiantuntija.

Yrityssaneeraus­prosessin vaiheet

Esiselvitys. Karkea selvitys siitä, onko yritys sellainen, että se voidaan ja kannattaa pelastaa konkurssilta.

Esiselvityksen vaiheet:

 • Yrityskartoitus kehitystyötä varten
 • Yrityksen perustiedot, omistajat, sidosryhmät
 • Talouden kokonaistilanne, laskutus, maksukyky
 • Velkatilanne, velkojat, vakuudet
 • Velkojien asettamat uhat ja toimenpiteet
 • Yrityksen ja toimialan lähitulevaisuuden näkymät, tilauskanta ja kilpailutilanne
 • Ongelmien syyt

Päätöksenteko:

 • Onko maksukyvytön vai onko tulossa maksukyvyttömäksi
 • Onko saneerauskelpoinen
 • Onko vaihtoehtona varhainen yrityssaneeraus 
 • Onko vaihtoehtona vain konkurssi
 • Löytyykö joku muu ratkaisu

Saneerausmenettely. Tarvitaan yrityksen oman päätös, että se on valmis saneeraukseen ja velkojien (päävelkojat tai enemmistö) hyväksyntä. Voidaan hakea käräjäoikeudelta päätös saneerausveloista ja toimenpidekiellosta velkojille. 

Saneeraushakemuksen teko. Saneeraushakemuksen teko on tarkka saneerausohjelma eli suunnitelma. Saneeraushakemuksen tekee käräjäoikeuden määräämä selvitysmies/valvoja.

 • Tehdään saneerausvelkojen maksuohjelma velkojittain
 • Tehdään kassavirtalaskelmat ja -suunnitelmat (ennusteet)
 • Tehdään liiketoiminnan kehittämissuunnitelma (liiketoimintasuunnitelma)
 • Tehdään selvitys ongelmien (maksukyvyttömyyden) todellisista syistä
 • Tehdään vertailu konkurssin ja saneerauksen välillä. Saneerauksen on tultava konkurssia edullisemmaksi.

Hakemuksen jättö käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus hylkää tai hyväksyy saneerauksen aloittamisen. 

Saneeraus:

 • Käräjäoikeuden hyväksymän saneerausohjelman mukainen saneerauksen toteutus
 • KO:n nimeämä selvittäjä/valvoja toteuttaa ja valvoo velkojien edut sekä huolehtii saneeraussuunnitelman toteutumisen ja liiketoiminnan tervehtymisen
 • Yrityksen on selviydyttävä saneerausvelkojen maksuohjelman toteutumisesta ja uusista maksuvelvoitteistaan. Jos näin ei tapahdu saneeraus lopetetaan ja yritys haetaan konkurssiin.

Varhainen saneerausmenettely

Ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023 (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä) yrityssaneerausta ja kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyiden tehostamista koskevilta osin.

Hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa mietinnössä ehdotetaan, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely, joka täyttää direktiivin vaatimukset. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn, kun velallinen ei ole vielä maksukyvytön vaan vasta maksukyvyttömyyden uhkaama. Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa ja sitä kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Se voitaisiin edelleen aloittaa, jos velallinen on maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta. Perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn tehtäisiin vastaavat muutokset kuin varhaiseen saneerausmenettelyyn siltä osin kuin muutosten katsotaan sujuvoittavan menettelyä. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan muutama menettelyä sujuvoittava muutos, jotka eivät johdu suoraan direktiivistä, mutta liittyvät kiinteästi direktiivin tavoitteisiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2022, mutta kuitenkin viimeistään maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanon määräaikaan 17.7.2022 mennessä. Tämä muutos on valtava edistysaskel taloudellisissa ongelmissa olevien yritysten pääsyyn hallittuun asiantuntijoiden ohjaamaan ja lailla suojattuun velkojen maksujärjestelyyn sekä liiketoiminnan tervehdyttämiseen ja ennen kaikkea turhien konkurssien estämiseen.

Lopuksi

Saneerausmahdollisuudet kannattaa selvittää jo ennen yrityksen kriisitilannetta. Silloin ongelmat on helpompi ratkaista. Prosessi tulee huomattavasti halvemmaksi ja lopputulos paremmaksi.

Ota yhteyttä, jutellaan tilanteestasi »

Meidän tavoitteemme on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Niin ja meidän toimintamme perustuu täydelliseen vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.

Sivukartta